Ta strona korzysta z ciasteczek - więcej
Masz pytania? Infolinia RODO: 22 487 86 70 | +48 724 570 436
lub napisz: biuro@rbdo.pl


Obowiązek zgłoszeniowy do GIODO do maja 2018 roku

Obowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestru
prowadzonego przez GIODO

 • Każdy zbiór danych osobowych trzeba zgłosić do rejestru prowadzonego przez GIODO – chyba, że w danym przypadku zachodzi którakolwiek z podstaw do zwolnienia z tego obowiązku określona w art. 43 uodo.
 • W przypadku przetwarzania zbioru danych osobowych, który nie jest zwolniony z obowiązku zgłoszeniowego, zgłoszenia najprościej dokonać korzystając z oficjalnego, urzędowego serwisu „eGiodo”, generując formularz zgłoszeniowy i wysyłając go do GIODO w formie papierowej lub elektronicznej
 • Legalność przetwarzania zbioru danych „zwykłych” następuje z chwilą zgłoszenia, a zbioru danych „wrażliwych” (o których stanowi art. 27 ustawy, np. danych o stanie zdrowia) dopiero z chwilą dokonania wpisu zgłoszonego zbioru do rejestru przez GIODO, czyli dopiero po zarejestrowaniu zbioru danych w GIODO

Zwolnienia z obowiązku zgłaszania zbioru do GIODO

Zamknięty katalog zwolnień od obowiązku zgłaszania zbiorów do GIODO określony został w art. 43 ust. 1 pkt 1-12 oraz  ust. 1a uodo, w związku z treścią wyżej przywołanych przepisów, zwolnieni z obowiązku rejestracji zbiorów są administratorzy zbiorów danych:

 • zawierających informacje niejawne;
 • przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego
 • dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego
 • przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się; (pkt 4)
 • dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta; (pkt 5)
 • przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej; (pkt 8)
 • powszechnie dostępnych
 • przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego;
 • przetwarzanych w zbiorach, które nie są prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych, (jeżeli nie są to dane wrażliwe) – czyli np. dane osobowe przetwarzane w zbiorach prowadzonych wyłącznie w formie papierowej

Dodatkowo, o ile nie przetwarza się danych wrażliwych, nie trzeba zgłaszać zbiorów danych do GIODO, jeżeli wyznaczyło się i zarejestrowało ABI.

Przykłady zbiorów danych zwolnionych z obowiązku zgłoszeniowego

 • dane osobowe pracowników (niezależnie od tego, czy praca swiadczona jest na podstawie umowy o pracę, czy usługi wykonywane sa na podstawie innych umów cywilnopranych np. zlecenia, o dzieło itp.)
 • dane przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej
 • dane zrzeszonych członków (np. w stowarzyszeniach, spółdzielniach)
 • dane osób uczących się u administratora danych (np. uczniowie szkół, uczestnicy szkoleń)
 • dane osób korzystających z usług medycznych (np. pacjenci gabinetu stomatologicznego)

Wszelkie prawa zastrzeżone. RBDO 2017

Zakaz rozpowszechniania materiału w jakiejkolwiek wersji papierowej i elektronicznej bez pozwolenia RBDO.


Więcej informacji

Kontakt

Pon.-pt.: 9:00 - 17:00

Dział Sprzedaży: zapytanie@rbdo.pl

Dział Prawny: faq@rbdo

Telefon: 22 487 86 70 lub +48 724 570 436

Szkolenia Certyfikowane